Selecteer een pagina

Vino Italiano PRIVACY VERKLARING

Vino Italiano vindt de bescherming van de privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Vino Italiano je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Vino Italiano zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 25/05/2017.

INHOUD:

 • VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?
 • VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?
 • WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR Vino Italiano VERWERKT?
 • MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
 • BEVEILIGING EN BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS
 • WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE PROFILERING?
 • WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle prospecten, klanten, leveranciers, bezoekers van de website, bezoekers van de Vino Italiano kantoren, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan Vino Italiano persoonsgegevens verwerkt.

VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Vino Italiano treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de klanten- en leveranciersadministratie, registratie van bezoekers tot de kantoren, verwerken van sollicitaties.

Gegevens van Vino Italiano zijn:

 • Adres hoofdzetel: vinoitaliano  - vlasmeerstraat 10 - 3941 eksel - België
 • Ondernemingsnummer: Be 0654.939.545
 • Telefoonnummer: +32477 29 86 76

Voor contact center diensten treedt de opdrachtgever van Vino Italiano op als verantwoordelijke voor verwerking en treedt Vino Italiano op als verwerker. Voor deze verwerkingen verbindt Vino Italiano er zich toe om gegevens enkel te verwerken op instructie van de verantwoordelijke voor verwerking. Deze verwerkingen vallen echter buiten de scope van deze privacy verklaring.

Indien je je rechten als betrokkene wenst uit te voeren, moet je je steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR Vino Italiano VERWERKT?

 • Persoonlijke identificatiegegevens
  • naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke.

+  Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
 • Klantenbeheer
  • De administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten. Het opvolgen van de solvabiliteit. Gepersonaliseerde marketing en reclame. Het registreren van het cliënteel van een handelszaak en de profilering ervan op basis van aankopen..

+  Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
 • Direct marketing
  • Prospectie, activiteiten, diensten aangeboden door commerciële firma’s, liefdadigheidsinstellingen of andere verenigingen of stichtingen, o.a. deze van politieke aard, aan bevolkingssegmenten. Het communicatiemiddel dat hiertoe gebruikt wordt, kan post, telefoon of andere rechtstreekse middelen (bijv. e-mail,…) zijn. Het heeft geen belang of de geadresseerde reeds klant is of niet.

+  Meer info

Type persoonsgegeven Ontvanger Grondslag van verwerking Doel van verwerking Verduidelijking
 • Verbetering kwaliteit website
  • Vino Italiano gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor je voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen wel een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer [INVULLEN TYPES VAN ONDERAANNEMERS] en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

BEVEILIGING EN BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Vino Italiano erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Vino Italiano gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Vino Italiano dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Vino Italiano de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Vino Italiano bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

+ Meer info

Type persoonsgegeven Worden verwijderd Verduidelijking

WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

        WAT ZIJN JE RECHTEN?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren
 • Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN?

Je kan je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar [EMAIL ADRES VOOR VRAGEN PRIVACY]. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Vino Italiano meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Vino Italiano heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Vino Italiano je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Vino Italiano zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Vino Italiano een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Vino Italiano het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Vino Italiano je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je contact opnemen met de functionaris van gegevensbescherming van Vino Italiano via [EMAIL ADRES VOOR VRAGEN PRIVACY] waarna hij samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Vino Italiano niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.